Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetového obchodu http://invictahodinky.eu/, spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre našu potrebu a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

 

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke http://invictahodinky.eu/ v časti "Zmena údajov".

Informácie podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov


Prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.invictahodinky.eu

dochádza k spracúvaniu osobných údajov na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam spracúvaných osobných údajov o fyzickej osobe (dotknutej osobe):


- Meno a priezvisko,

- Adresa,

- Telefonický kontakt,

- Emailová adresa

Totožnosť oprávnenej osoby:

Prevádzkovateľ získava vyššie uvedené osobné údaje o dotknutej osobe výlučne 

prostredníctvom internetového obchodu na webovej stránke www.invictahodinky.eu

Úplné znenie súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov:

Dotknutá osoba (zákazník) svojim zaregistrovaním sa na webovej stránke internetového 

obchodu www.invictahodinky.eu ako aj odoslaním svojej objednávky prostredníctvom 

webovej stránky internetového obchodu www.invictahodinky.eu udeľuje v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“), súhlas so spracúvaním všetkých 

svojich osobných údajov poskytnutých pre účely vybavovania objednávok a doručenia 

objednaného tovaru (Meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa)

prevádzkovateľovi, ktorým je Patrik Mazan, IČO: 47178680, s miestom 

podnikania: Cyrilometódska 34 94002 Nové Zámky,  (ďalej len ,,prevádzkovateľ“) 

a taktiež mu udeľuje v súlade so zákonom súhlas so spracúvaním uvedených osobných 

údajov zákazníka pre marketingové účely prevádzkovateľa (najmä ponúkanie nových tovarov 

a akciových ponúk zákazníkovi prostredníctvom elektronických prostriedkov). Súhlas je 

udeľovaný zákazníkom dobrovoľne na dobu neurčitú. Súhlas môže byť kedykoľvek zo strany 

zákazníka elektronicky odvolaný, a to zaslaním odvolania zákazníkom udeleného súhlasu so 

spracúvaním osobných údajov na e-mail prevádzkovateľa shop@invictahodinky.eu